Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Stanowisko: starszy referent

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie

Status naboru: zakończono procedurę naboru na w.w. stanowisko


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W REDZIKOWIE

Redzikowo 16a, 76-200 Słupsk

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko: starszy referent

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum średnie;
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 6. dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 1. Wymagania dodatkowe:

- obsługa komputera,

Pożądane cechy osobowości: otwartość, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista, systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska starszy referent:

- przygotowanie umów ( w tym aneksów) na pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu, prowadzenie rejestru umów,

- obsługa programu „i-przedszkole”

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności przedszkola i „0” w tym prowadzenie dokumentacji związanej z naliczeniem należności za korzystanie
z przedszkola (wyżywienie i pobyt), przekazywanie wymaganej dokumentacji do księgowości,

- kontrolowanie terminowości opłat za przedszkole,

- kontakt z rodzicami,

- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- kontrola prawidłowości sporządzanych jadłospisów,

- zagadnienia związane z zastosowaniem HACCP.


4. Warunki pracy na stanowisku:

- praca wykonywana będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie,

- praca w wymiarze 1/4 etatu, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- praca ma charakter biurowy, wymaga codziennego kontaktu z klientami oraz powiazanymi instytucjami,

- osoba zatrudniona, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

- w miesiącu poprzedzajacym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był 1

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z opisem swoich osiągnięć i sukcesów w pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 7. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający tożsamość,
 8. zaświadczenie o akutualnym zatrudnieniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie, Redzikowo 16a, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres Szkoły z dopiskiem :" Nabór na stanowisko: starszy referent ¼ etatu., w terminie do 14.03.2018r

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty złożone w konkursie nie będą odsyłane i zostaną komisyjnie zniszczone po zamknięciu konkursu.

 

 


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Stanowisko: starszy referent

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie

Status naboru: zakończono procedurę naboru na w.w. stanowisko


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W REDZIKOWIE

Redzikowo 16a, 76-200 Słupsk

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko: starszy referent

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum średnie,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 6. dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

- obsługa komputera,

Pożądane cechy osobowości: otwartość, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista, systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska starszy referent:

- kserowanie dokumentacji, sprawdzianów dyrektorskich, egzaminów próbnych, ankiet,

- rozliczanie pobytu dzieci na basenie w tym przygotowanie listy obciążeń i kontrolowanie terminowości opłat,

- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń dot.: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym Komisji Zdrowotnej Pracowników, Komisji doskonalenia Zawodowego Nauczycieli,

- kontrola list obecności,

- wypisywanie zaświadczeń pracowniczych i uczniowskich,

- przechowywanie i zabezpieczenie pieczątek i pieczęci szkoły,

- przechowywanie i wydawanie materiałów dekoracyjnych na uroczystości szkolne,

- pomoc w wyposażeniu i dekoracji pomieszczenia na wybory,

- w okresie wakacyjnym nadzorowanie prac porządkowych obsługi,

- prowadzenie archiwum szkolnego,

- prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

- prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska, kontakt z urzędem pracy, poszukiwanie najkorzystniejszych form zatrudnienia pracowników (projekty, granty, prace interwencyjne, etc), wypełnianie dokumentacji dot. zatrudnionych pracowników i stażystów,

- sporządzanie wraz z dyrektorem szkoły zakresów obowiązków,

- segregowanie i wydawanie odcinków płacowych,

- przygotowanie planu urlopów pracowników administracji i obsługi,

- prowadzenie rejestru ocen pracy pracowników i nauczycieli, odznaczeń i nagród, przygotowanie dokumentacji dot. dokonania oceny pracy, uzyskania odznaczenia i nagrody,

- współpraca z inspektorem ds kadr (CUW), inspektorem ds. BHP i PPoż w zakresie szkoleń pracowników, wymiany sprzętu gaśniczego,

- odpowiedzialność za ustawienie elektronicznego alarmu na terenie obiektu szkoły,

- prowadzenie korespondencji, sporządzanie pism, przygotowanie do wysyłki,

- przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w tym klasyfikacji spraw i akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Warunki pracy na stanowisku:

- praca wykonywana będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie,

- praca w wymiarze 3/4 etatu, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- praca ma charakter biurowy, wymaga codziennego kontaktu z klientami oraz powiazanymi instytucjami,

- osoba zatrudniona, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

- w miesiącu poprzedzajacym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był 1

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z opisem swoich osiągnięć i sukcesów w pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 7. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający tożsamość,
 8. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie, Redzikowo 16a, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres Szkoły z dopiskiem :" Nabór na stanowisko: starszy referent ¾ etatu., w terminie do 12.03.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty złożone w konkursie nie będą odsyłane i zostaną komisyjnie zniszczone po zamknięciu konkursu.

 

 


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

Stanowisko: starszy referent

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie

Status naboru: zakończono procedurę naboru na w.w. stanowisko


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W REDZIKOWIE

Redzikowo 16a, 76-200 Słupsk

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko: starszy referent

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum średnie,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 6. dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
  w służbie cywilnej.
 1. Wymagania dodatkowe:

- obsługa komputera,

Pożądane cechy osobowości: otwartość, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista, systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska starszy referent:

- składanie zamówień, dopilnowanie dostaw, rozliczanie zamówień dotyczących: wyposażenia, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, środków czystości, transportu dzieci np. na konkursy oraz inne np. remontowo-budowlane,

- wysyłanie zapytań i zbieranie ofert dotyczących remontów, zakupu sprzętu o wysokiej wartości,

- sporządzanie umów z odbiorcami, prowadzenie rejestru umów z dostawcami i odbiorcami,

- rozliczenie dostaw mleka, warzyw i owoców,

- prowadzenie rejestru faktur,

- szczegółowe opisywanie faktur, rachunków, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym,

- wypisanie wniosków o zaangażowanie środków,

- terminowe przekazywanie dokumentacji do Centrum Usług Wspólnych,

- sporządzenie dokumentów dot. wynajmu sal i pomieszczeń szkoły, rozplanowanie wynajmu sal i pomieszczeń szkoły w tym kontakt z najemcami,

- prowadzenie dokumentów i postępowań w zakresie zamówień publicznych,

- dokonywanie zakupu sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowanie placówki zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

- pełna obsługa programu „wyposażenie”,

- prowadzenie stosownej dokumentacji środków trwałych,

- przygotowanie protokołu kasacyjnego środków trwałych,

- przygotowanie procedur i dokumentacji do inwentaryzacji obiektu (roczna i całościowa),

- oznakowanie mienia zgodnie z księgami inwentarzowymi, sporządzanie spisów w każdym pomieszczeniu szkoły,

- rozliczenie inwentaryzacji okresowej,

- przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia majątku szkoły,

- zgłaszanie szkód i prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia,

- prowadzenie księgi obiektu ze szczególnym uwzględnieniem: przeglądów budowlanych, przeglądów pomiarów elektrycznych, protokołów odbioru prac remontowych, przeglądów przewodów kominowych, przeglądów pogwarancyjnych, badań wody i innych,

- prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolami SANEPIDu,

- odpowiedzialność za ustawienie elektronicznego alarmu na terenie obiektu szkoły,

- prowadzenie korespondencji, sporządzanie pism, przygotowanie do wysyłki,

- przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w tym klasyfikacji spraw i akt zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- składanie zamówień na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów.

4. Warunki pracy na stanowisku:

- praca wykonywana będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie,

- praca w wymiarze 1/1 etatu, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- praca ma charakter biurowy, wymaga codziennego kontaktu z klientami oraz powiazanymi instytucjami,

- osoba zatrudniona, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

- w miesiącu poprzedzajacym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był 1

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z opisem swoich osiągnięć i sukcesów w pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 7. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający tożsamość,
 8. zaświadczenie o akutualnym zatrudnieniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie, Redzikowo 16a, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres Szkoły z dopiskiem :" Nabór na stanowisko: starszy referent 1/1 etatu., w terminie do 12.03.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty złożone w konkursie nie będą odsyłane i zostaną komisyjnie zniszczone po zamknięciu konkursu.

 

 


NABÓR DO PRACY

Stanowisko: Pracownik obsługi - sprzątaczka

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie

Status naboru: dokonano wyboru


DYREKTOR ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W REDZIKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY


DANE PODSTAWOWE

Nazwa stanowiska pracy: pracownik obsługi - sprzątaczka.

Wymiar zatrudnienia: 1 etat (40 godz. tyg.).

Rodzaj umowy: na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

Zmianowość: dwie zmiany (800–1600, 1300-2100).

Data rozpoczęcia: 15.01.2018r.
 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

wymagania niezbędne:

 1. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki,
 2. wykształcenie co najmniej podstawowe.

wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie,
 2. wysoka kultura osobista.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu w placówce,
 2. dbanie o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu,

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wymagane dokumenty – CV należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 730-1530, w terminie do 13. 01. 2018 r.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 59 8118257

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Kowalczyk 07-01-2018 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Kowalczyk 07-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Daria Kowalczyk 26-04-2018 07:23