Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin ZFŚS do Zarządzenia Dyrektora 6/2021 z dnia 09.03.2021 r.

 

 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W REDZIKOWIE

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                    w Redzikowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług                         i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

 

§ 2.

 

 1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”,          z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz:

1)  różnych form wypoczynku,

2) działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,

3) udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także

4) zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

§ 3.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie, zwany dalej „Pracodawcą”, gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.), w Regulaminie oraz                 w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

 

                                                                             § 4.                                 

 

 1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.
 2. Propozycję rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza Komisja Socjalna.
 3. Roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi (międzyzakładowymi) organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.

 

§ 5.

 

 1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego.
 2. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych adresowanych do wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej imprezy podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

 

§ 6.

 

Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z działającymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie,  zwany dalej Szkołą, organizacjami związkowymi.

 

§ 7.

 

Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 

 

Rozdział 2.

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

§ 8.

 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:

1) pracownicy Szkoły, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami”,

2) emeryci i renciści – byli pracownicy Szkoły, dla których Szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

3) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:

1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, i na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka) do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat.

 

§ 9.

 

 1. Osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 8 ust. 2, należy złożyć następujące dokumenty:
 1. w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na utrzymaniu pracownika, emeryta      lub rencisty, a w przypadku dzieci współmałżonka oświadczenie że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu współmałżonka.

 

 

Rozdział 3.

Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu

 

§ 10.

 

W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza się na dofinansowanie: zał. 1

 1. krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego (lub zakupionego) przez pracodawcę lub indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych, zielonych szkół i innych form wypoczynku organizowanych przez szkoły do których uczęszczają dzieci pracowników, organizowanych w ciągu roku szkolnego dla dzieci;
 2. krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, wycieczek i innych form wypoczynku zakupionych przez pracodawcę;
 3. wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”), gdzie warunkiem dofinansowania do wypoczynku jest wykorzystanie przez pracownika nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

§ 11.

 

 1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 10 pkt 1, osoba uprawniona określona w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 może złożyć maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego;
 2. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku, o których mowa w § 10 pkt 2 i 3, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego na daną formę wypoczynku;
 3. usunięty
 4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 10 pkt, 2, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Wysokość dofinansowania o którym mowa w § 10 pkt, 3, ustalana jest na podstawie równego podziału zaplanowanych środków na wszystkich uprawnionych wnioskujących. Termin składania wniosków do 31 sierpnia każdego roku.

 

 

§ 12.

 

Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 10 pkt 2 i 3, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela.

 

§ 13.

 

Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje:

1) finansowanie imprez masowych adresowanych dla osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych,

2) dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne.

 

§ 14.

 

 1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 13 pkt 1, odbywa się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 5 Regulaminu, ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w Szkole, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie poprzez ich przedstawiciela. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.
 2. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 13 pkt 2, maksymalnie 3 razy w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania ustalana jest zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

 

§ 15.

 

Działalność sportowo - rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje:

 1. finansowanie imprez masowych adresowanych do osób uprawnionych w formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych,
 2. dofinansowanie do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne.

 

§ 16.

 

 1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 15 pkt 1, odbywa się na podstawie tabeli, która stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w Szkole, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie poprzez przedstawiciela. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.
 2. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 15 pkt 2, maksymalnie do jednego karnetu rocznie lub nie więcej niż 2 biletów w ciągu roku kalendarzowego.
 3. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik
  nr 4 do Regulaminu.

 

§ 17.

 

 1. Środki funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi przez osoby uprawnione.
 2. Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej w wysokości ustalanej na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 6  do Regulaminu.

 

§ 18.

 

 1. Pomoc materialna w formie rzeczowej udzielana jest poprzez:
 1. zakup  bonów, voucherów lub kart podarunkowych dla dzieci osób uprawnionych w wieku do lat 15,
 1. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyznawana jest osobom uprawnionym na ich wniosek raz w roku kalendarzowym. Wnioski w tej sprawie osoby uprawnione zobowiązane są złożyć najpóźniej do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego – wniosek stanowi załącznik nr 7. - uchylony

 

§ 19.

 

 1. Ze środków funduszu mogą być zakupione bony, talony lub inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
 2. Pomoc materialna w formie, o której mowa w ust. 1, przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej nie więcej niż 2 razy w roku kalendarzowym – wniosek stanowi załącznik nr 7 - uchylony

 

§ 20.

 

 1. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.
 3. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 2, do wniosku o jej przyznanie obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku               z którym pomoc ma zostać przyznana.

 

§ 21.

 

 1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej.
 2. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na:
  1. uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych,
  2. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym,
  3. zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
  5. przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
  6. pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  7. pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanych z najmem lokalu                                     w Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
  8. przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
  9. remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych,
  10. opłaty wymagane przy zamianie mieszkań.
 3. Zwrotna pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej co 2 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki.
 4. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie.
 5. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości:

1) 1% rocznie dla pożyczkobiorców, których średni dochód na osobę w rodzinie wynosi          średnio do 100% minimalnego wynagrodzenia w 6 miesiącach kalendarzowych            poprzedzających podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy,

2) 3% rocznie dla pożyczkobiorców, których dochód na osobę w rodzinie przekracza   średnio 100% minimalnego wynagrodzenia w 6 miesiącach kalendarzowych    poprzedzających podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy.

 1. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 24 miesięcy.
 2. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania:

1) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,

2) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,

3) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta.

 1. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust. 7 spłata pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona wraz z odsetkami.
 1. Wzór wniosku osoby uprawnionej o udzielenie pożyczki mieszkaniowej stanowi  załącznik nr 8 Regulaminu. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.

 

Rozdział 4.

Zasady przyznawania świadczeń

 

§ 22.

 

 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
 2. Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej.
 3. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie.
 4. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej adresowanej do osób uprawnionych wymaga uzgodnienia z przedstawicielami organizacji związkowych, o których mowa w ust. 3.

 

§ 23.

 

 1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za pierwszy kwartał roku, w którym przyznaje się świadczenie.
 2. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.
 3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,

4) dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,

5) świadczenie 500+

4. Podstawą przyznania pomocy finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej z    załączonym oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę, przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym.

5.   W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu,     o którym mowa w ust. 4, pracodawca może żądać udokumentowania tych danych        stosownymi zaświadczeniami.

6.   Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do     grupy osób o najwyższych dochodach.

7. Wzór  oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5.

Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej

 

§ 24.

 

Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

 

§ 25.

 

 1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 2. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.
 3. Na jednego pracownika młodocianego wysokość odpisu podstawowego stanowi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
 4. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
 5. Wysokość odpisu podstawowego na pracownika zatrudnionego na obszarze, na którym występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska, stanowi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
 6. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
 7. Zwiększa się fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy.
 8. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

 

§ 26.

Środki funduszu zwiększa się o:

 1. wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
 2. odsetki od środków funduszu,
 3. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 4. wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
 5. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 6. inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art. 108 Kodeksu pracy).

 

§ 27.

 

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 25 i 26 Regulaminu, tworzą jeden fundusz.

 

§ 28.

 

Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

Rozdział 6.

Komisja socjalna

 

§ 29.

Dyrektor szkoły może powołać Komisję socjalną w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.

 

 

§ 30.

 

Zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej określa Regulamin Komisji Socjalnej, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

 

§ 31.

 

Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

 

§ 32.

 

Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

§ 33.

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.

 

§ 34.

 

Regulamin wchodzi w życie z upływem 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie.

 

 

…………………………………..

                                                                                               (podpis i  pieczątka dyrektora szkoły)

 

 …………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji

 związkowych i pieczęć organizacji)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cyganek 10-03-2021 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Cyganek 10-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cyganek 10-03-2021 14:24