Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Pracy do Zarządzenia Dyrektora 5/2021 z dnia 09.03.2021 r.

 

Zarządzenie Nr 5/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Redzikowie

z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy.

 

 

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Wprowadza się regulamin pracy, obowiązujący pracowników Szkoły stanowiący załącznik       do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 3.

 1. Tracą moc Zarządzenia: nr 5/2009 z dnia 30.03.2009, nr 7/2010 z dnia 14.12.2010, nr 7/2018     z dnia 15.03.2018, nr 11/2019 z dnia 11.03.2019 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego      w Redzikowie.

 

§ 4.

 1. Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w BIP Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Redzikowie.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 5/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Redzikowie

z dnia 09.03.2021 r.

 

Regulamin pracy.

 

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 1. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa           i obowiązki pracodawcy i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Redzikowie zwanego dalej Szkołą.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj nawiązanego stosunku pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.
 3. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo musi być zapoznany z treścią regulaminu pracy, a oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem pracy - podpisane przez pracownika  i zaopatrzone w datę – będzie dołączone do akt osobowych.

 

ROZDZIAŁ II.

Obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy.

 

§ 2.

 1. Pracodawca obowiązany jest w szczególności:
 1. zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z posiadanymi kwalifikacjami, wiedzą                                    i umiejętnościami pracownika zgodnie z treścią zawartego stosunku pracy,                             a w szczególności zaznajomić pracownika podejmującego pracę z:
  1. zakresem jego obowiązków,
  2. sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku,
  3. podstawowymi uprawnieniami oraz odpowiedzialnością ponoszoną na danym stanowisku,
 1. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 2. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 4. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 5. informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz        o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 6. zaspokajać w miarę posiadanych środków bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
 7. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 8. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników i przechowywać ją w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 9.  wpływać na kształtowanie w Szkole zasad współżycia społecznego,
 10.  przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu,
 11.  przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy,
 12.  udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania                      w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie Szkoły lub zapewnić pracownikom dostęp do tych przepisów w inny przyjęty u pracodawcy sposób, wydać pracownikowi niezwłocznie świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

 

§ 3.

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
 1. rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy;
 2. stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne       z przepisami prawa;
 3. bezwzględne przestrzeganie ustalonego czasu pracy, sposobów potwierdzania obecności pracy i zgłaszania nieobecności;
 4. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 5. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku w Szkole;
 6. stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy     i kompetencji;
 7. dbanie o dobro Szkoły i jego mienie;
 8. przestrzeganie tajemnic ustawowo chronionych;
 9. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;
 10.  przestrzeganie ustalonych zasad współżycia społecznego w Szkole, a w szczególności zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami i pracownikami szkoły;
 11.  dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy;
 12.  zapoznawanie się na bieżąco z przepisami obowiązującymi w Szkole;
 13.  w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany rozliczyć się ze Szkołą i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

 

§ 4.

 1. Po zakończeniu pracy pracownik jest zobowiązany do :
 1. uporządkowania miejsca pracy,
 2. zabezpieczenia powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, sprzętu, dokumentów, pieczęci, pieniędzy w sposób dla nich przyjęty,
 3. sprawdzenia zamknięcia okien,
 4. sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia , które po zakończeniu pracy        są wyłączane i czy zostały odłączone od sieci, jeżeli jest to konieczne, sprawdzenia            czy nie zostały jakiekolwiek źródła ewentualnego pożaru.

 

§ 5.

 1. Naruszeniem obowiązków pracowniczych może być uznane w szczególności:
 1. złe, niedbałe, lub nienależyte świadczenie pracy, lub nie świadczenie pracy w ogóle,
 2. wykonywanie w czasie pracy zajęć nie związanych z działalnością Szkoły, a tym samym narażenie pracodawcy na koszty związane z prywatnymi czynnościami pracownika wykonywanymi w czasie pracy,
 3. działanie na szkodę Szkoły,
 4. nieusprawiedliwiona nieobecność lub częste spóźnianie się do pracy, opuszczenie stanowiska pracy bez wiedzy i zgody pracodawcy,
 5. zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
 6. wstęp i przebywanie na terenie Szkoły i w miejscu wykonywania pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo nietrzeźwości, wnoszenie alkoholu na teren zakładu pracy, spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy,
 7. wstęp i przebywanie na terenie Szkoły i w miejscu wykonywania pracy w stanie po użyciu narkotyków i innych środków odurzających,
 8. nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie budynku Szkoły,
 9. nieprzestrzeganie przepisów bhp i p.poż a w szczególności :

a) wykonywanie pracy z naruszeniem przepisów i zasad bezpiecznej pracy,

b) zatajenie informacji odnośnie zauważonego na terenie wykonywania pracy zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, mienia , wypadku przy pracy,

c) stwarzanie zagrożenia pożarowego,

d) wykorzystywanie sprzętu p.poż niezgodnie z jego przeznaczeniem,

 1.  wykorzystywanie mienia Szkoły w celach prywatnych,
 2.  korzystanie z zasobów internetowych w celach nie związanych z pracą.

 

ROZDZIAŁ III.

Pomoc pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji pracowniczych.

 

§ 6.

 1. Pracodawca przeznacza w swoich planach finansowych środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników.
 2. Pracodawca uczestniczy w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników             na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ IV.

Warunki przebywania na terenie Szkoły w czasie pracy i po jej zakończeniu.

 

§ 7.

 1. Pracownicy mogą przebywać na terenie Szkoły tylko w czasie:
  1. wykonywania pracy w godzinach określonych harmonogramem czasu pracy,
  2. wykonywania pracy zgodnie z pisemnym zezwoleniem na przebywanie w Szkole          po godzinach pracy Szkoły,
  3. Przebywanie na terenie Szkoły po zakończeniu godzin pracy – bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. W szczególnym przypadku, możliwe jest uzyskanie ustnego zezwolenia i jego pisemnego potwierdzenia na drugi dzień.
  4. Zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły.

Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonujące prace po godzinach pracy Szkoły, muszą posiadać pisemne zezwolenie       na prowadzenie prac poza godzinami pracy Szkoły. Zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły.

 

ROZDZIAŁ V.

Czas pracy.

 

§ 8.

 1. Czasem pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje    w dyspozycji       pracodawcy w Szkole lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania powierzonej mu pracy.
 2. Przez pojęcie doby rozumie się 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 3. Przez pojęcie tygodnia rozumie się 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

 

§ 9.

 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie tylko            i wyłącznie obowiązków służbowych.

 

§ 10.

 1. Pracownicy Szkoły zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 2. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 3. Dopuszcza się pracę w godzinach nadliczbowych (praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu       pracy) wyłącznie w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. Limit godzin nadliczbowych do przepracowania w roku kalendarzowym z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy ustala się na 350 godzin.
 4. W umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się dopuszczalną       liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do świadczeń związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.
 5. Jeśli wymagają tego potrzeby Szkoły, pracownik na polecenie przełożonego wykonuje pracę     w godzinach       nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz         w niedziele i święta.
 6. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu powinien być złożony wraz z oświadczeniem o wyborze tego świadczenia.
 7. Szkoła przestrzega przepisów zakazujących zatrudniania określonych kategorii pracowników    w godzinach nadliczbowych, w tym takich, których nie można zatrudniać bez ich zgody.
 8. Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Szkole określają odrębne przepisy.
 9. W Szkole obowiązują następujące rozkłady czasu pracy:
 1. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, stanowiskach pomocy       administracyjnej i pracowników wykonujących zadania w ramach prac interwencyjnych od       poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30,
 2. dla pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki od poniedziałku do piątku ośmiogodzinny rozkład czasu pracy, zgodnie z harmonogramem czasu pracy,
 3. w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy zadaniowym systemem czasu pracy mogą być objęci       inni pracownicy, a szczegółowy zakres i rozkład czasu pracy określony zostanie        w       harmonogramie,
 4. harmonogramy czasu pracy mogą być zmieniane w przypadku uzasadnionych potrzeb leżących po stronie Pracodawcy jak i Pracownika.
 1.  Pracodawca w uzasadnionych przypadkach może na wniosek pracownika ustalić mu indywidualny rozkład czasu pracy.

 

§ 11.

 1. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy,                         z zastrzeżeniem zapisów regulaminu. Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6:00 w tym dniu a godz. 6:00 w następnym dniu.

 

 

§ 12.

 1. Pora nocna w Szkole zostaje wyznaczona na godziny od 22ºº do godziny 6ºº.
 2. Za pracę w godzinach nocnych pracownicy otrzymują zgodnie z przepisami dodatek                 do wynagrodzenia w wysokości określonej stosownymi przepisami prawa.
 3. Przełożony komórki organizacyjnej w jakiej zatrudnieni są pracownicy świadczący pracę          w godzinach nocnych, sporządza zestawienie godzin pracy w nocy i przedstawia do kadr oraz        do płac celem obliczenia dodatków nocnych.

 

§ 13.

 1. Pracownicy administracji, obsługi oraz nauczyciele nieferyjni mają obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności fakt przybycia do pracy i wyjścia z pracy.
 2. Pracownik ma obowiązek stawienia się do pracy nie później, niż o godzinie rozpoczynania pracy.
 3. W przypadku spóźnienia pracownik jest obowiązany do jego odpracowania po godzinach pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego od zaistnienia zdarzenia.
 4. Pracownik jest zobowiązany dostarczyć do sekretariatu pisemne zezwolenie na przebywanie     w Szkole po godzinach pracy Szkoły w przypadku odpracowania spóźnienia.

 

§ 14.

 1. W razie spóźnienia, pracownik niezwłocznie po przybyciu do pracy poinformuje o przyczynie spóźnienia Dyrektora, który decyduje o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu spóźnienia.

 

§ 15.

 1. Pracownik opuszczający swoje miejsce pracy, bez wychodzenia poza teren budynku Szkoły, obowiązany jest poinformować współpracowników o tym gdzie wychodzi i kiedy powróci.
 2. Jeżeli pracownik wykonuje pracę samodzielnie w pomieszczeniu, informację o wyjściu powinien przekazać       Dyrektorowi lub do sekretariatu.

 

§ 16.

 1. Na podstawie polecenia służbowego wydanego przez pracodawcę pracownik może wykonywać zadania służbowe poza Szkołą, jak również w innej miejscowości niż określona w umowie lub poza granicami kraju.
 2. Druk polecenia wyjazdu służbowego wystawiony przez pracodawcę służy pracownikowi          do rozliczenia należności przysługujących mu z tytułu podróży służbowej i rozliczenia jego czasu pracy.
 3. Wystawienie polecenia wyjazdu służbowego dla pracownika wykonującego zadania służbowe poza siedzibą Szkoły, nie jest traktowane jak podróż służbowa w rozumieniu Kodeksu pracy. Druk taki służy wyłącznie do rozliczenia czasu pracy pracownika.
 4. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości lub poza granice kraju, wynagrodzenie    za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie (pisemne, ustne, telefoniczne) wykonania pracy w godzinach nadliczbowych. Polecenie ustne lub telefoniczne powinno być niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
 5. Wyjście w czasie pracy w celach służbowych następuje w uzgodnieniu z przełożonym i musi być odnotowane w zeszycie wyjść służbowych, który znajduje się w sekretariacie.

 

§ 17.

 1. Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje 15 minutowa       przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy. Czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala przełożony w porozumieniu z pracownikami.

 

ROZDZIAŁ VI.

Urlopy, nieobecności w pracy, zwolnienia od pracy.

 

§ 18.

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, płatnego urlopu wg przepisów i zasad określonych w Rozdziale I Działu VII Kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych.
 2. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów, który ustala się do 31 stycznia każdego roku. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 3. Plan urlopów dostępny jest do wiadomości pracowników w sekretariacie oraz w kadrach.
 4. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przełożonego           na wniosku urlopowym.
 5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony w innym terminie niż określony w planie urlopów jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.
 6. Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym, zgodnie z planem urlopów, pracownik wykorzystuje zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
 7. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek złożony do Dyrektora Szkoły może być udzielony urlop bezpłatny.
 8. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu przed godziną rozpoczęcia pracy, swojemu przełożonemu. Przełożony udziela pracownikowi urlopu na żądanie pod warunkiem, że nie zakłóci to toku pracy danej komórki organizacyjnej.
 9. Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia dokonuje bezpośredni przełożony. Pracownik zobowiązany jest odnotować fakt wyjścia w celu prywatnym    w zeszycie wyjść prywatnych, który znajduje się w sekretariacie.
 10.  Za czas zwolnienia od pracy o którym mowa w punkcie 9, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
 11.  W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami prawa pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy.

 

§ 19.

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej                     do przewidzenia pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
 2. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności.
 3. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 2 jest usprawiedliwione tylko wówczas, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić pracodawcy              o przyczynie nieobecności.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników.

 

§ 20.

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji, w tym postanowień niniejszego regulaminu i       porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może zastosować:
     1. karę upomnienia,
     2. karę nagany
 2. Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy                 lub przepisów       przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie                się do pracy w stanie       nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.
 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty         po dokonaniu potrąceń zaliczki oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.
 4. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 5. Kara nie może być stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 6. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
 7. Kary porządkowe może stosować Dyrektor Szkoły, a pod jego nieobecność wicedyrektor.
 8. Wnioskować o nałożenie kary porządkowej mogą bezpośredni przełożony                               lub współpracownicy.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII.

Nagrody i wyróżnienia.

 

§ 21.

 1. Pracownikom, których praca zawodowa, postawa i postępowanie, a w szczególności wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy służą podnoszeniu jej wydajności oraz jakości, mogą być przyznane następujące wyróżnienia:

1) pochwała pisemna,

2) pochwała publiczna,

3) dyplom uznania.

 1. Wyróżnienia przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.
 2. Pracownikom mogą być przyznane również nagrody pieniężne. Tryb i zasady przyznawania nagród pieniężnych określa Regulamin wynagradzania pracowników Szkoły.
 3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

ROZDZIAŁ IX.

Wypłata wynagrodzenia.

 

§ 22.

 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą określają właściwe przepisy oraz regulamin wynagradzania.
 2. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu do dnia 25-go każdego miesiąca na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy.

 

ROZDZIAŁ X.

Ochrona pracy kobiet i młodocianych.

 

§ 23.

 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach ujętych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi załącznik nr 1.
 • Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży         i kobiet karmiących dziecko piersią stanowi załącznik nr 2.
 1. Nie przewiduje się zatrudniania pracowników młodocianych zatrudnionych w innym celu niż przygotowanie zawodowe.
 2. Wykaz prac i stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu odbycia przygotowania zawodowego stanowi załącznik nr 3.
 3. Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe stanowi załącznik nr 4.
 4. Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym stanowi załącznik nr 5.

 

§ 24.

 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 2. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzane poza godzinami pracy.
 3. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

§ 25.

 1. Zasady zatrudniania pracownic w ciąży oraz pracowników opiekujących się dzieckiem             do ukończenia przez nie 4 roku życia określają przepisy Kodeksu pracy.

 

§ 26.

 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
 2. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 min każda.
 3. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie         nie przysługują, a jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

§ 27.

 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje       w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa           do wynagrodzenia.
 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

 

ROZDZIAŁ XI.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

§ 28.

 1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa    i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

§ 29.

 1. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy               z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami związanymi z pracą;
 2. zapoznać pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
 3. prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenia pracowników zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. zapewnić przeprowadzanie badań lekarskich pracowników;
 5. zapewnić pracownikom (na stanowiskach określonych przez odrębne przepisy) odzież           i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej;
 6. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. wyposażać pomieszczenia zakładu w podręczny sprzęt gaśniczy oraz zapewnić utrzymanie w/w sprzętu w należytym stanie technicznym, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. zapoznawać pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy podczas szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego poprzez okazanie karty oceny ryzyka   do wglądu i dokładne omówienie zagrożeń.
 9. zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
 10.  wyznaczać osoby udzielające pierwszej pomocy oraz informować pracowników o tych osobach.

§ 30.

 1. Do podstawowych obowiązków pracowników należy w szczególności:
 1. znajomość i przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 2. wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek;
 3. używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonych odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
 4. poddawanie się, zgodnie ze skierowaniem pracodawcy, badaniom lekarskim oraz stosowanie się do zaleceń lekarskich;
 5. dbanie o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz utrzymywanie porządku i ładu        na stanowisku pracy;
 6. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;
 7. współdziałanie z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 31.

 1. Pracownikom (jeżeli wymagają tego przepisy) przydziela się nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
 2. Stanowiska pracy, na których jest obowiązek stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także przewidywane okresy ich użytkowania oraz zasady prania odzieży roboczej określa Regulamin w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej stanowiąca załącznik nr 6.
 3. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, w przypadku jeżeli praca przy jego obsłudze wynosi co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, któremu w trakcie badań okulistycznych prowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, lekarz zalecił okulary korygujące wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, przysługuje zwrot kosztu zakupu okularów.
 4. Koszty zakupu okularów korygujących wzrok przy monitorze ekranowym wynoszą:          250,00 złotych

 

§ 32.

 1. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zawiadamiając o tym niezwłoczne       przełożonego, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez      niego praca grozi takim niebezpieczeństwem – innym osobom.
 2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia,               o którym mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ XII

Monitoring w Szkole

 

§ 33.

 

 1. W celu zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników zatrudnionych oraz innych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenia mienia należącego do Pracodawcy, a także zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko osobom przebywającym na terenie szkoły wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie pracodawcy kamery.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje następujące pomieszczenia:

            a) w budynku:

- wejścia do budynku: od głównego wejścia oraz wejścia na najniższej kondygnacji

- ciągi komunikacyjne: hol główny, wejścia do szatni małej i dużej, korytarz przed biblioteką;

- dookoła szkoły, tylko w obrębie podwórka szkoły;

- schody wejściowe od głównego wejścia.

 1. Monitoring jest prowadzony całodobowo.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz pokoi pracowników.
 3. Monitoring jest prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników zgodnie z art. 111 Kodeksu pracy.
 4. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie         w godzinach       pracy, na pisemne polecenie Dyrektora lub inspektora danych osobowych odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa oraz pracownicy sekretariatu.
 5. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz     jest zabroniony, za wyjątkiem: Dyrekcji, upoważnionych pracowników serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych, pracowników sekretariatu oraz zakładowego inspektora ochrony danych osobowych.   
 6. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu           po upływie 3 miesięcy od       zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w       postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i       zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada zakładowy inspektor       ochrony danych.
 7. Wejścia do budynków objęte monitoringiem są oznakowane tablicami zawierającymi co najmniej rysunek       kamery i napis „OBIEKT MONITOROWANY”.
 8. Pracownik, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo żądania       dostępu do tych danych oraz prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także       przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

 

ROZDZIAŁ XIII.

Postanowienia końcowe.

 

§ 34.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawują: Dyrektor Szkoły lub inna osoba upoważniona       przez pracodawcę.

 

§ 35.

 1. Regulamin pracy opracowano w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

 

§ 36.

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 37.

 1. Wykaz załączników:
 1. Załącznik nr 1 – Wykaz prac wzbronionych kobietom.
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.
 3. Załącznik nr 3 - Wykaz prac i stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu odbycia przygotowania zawodowego.
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe.
 5. Załącznik nr 5 - Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym.
 6. Załącznik nr 6 – Regulamin w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cyganek 10-03-2021 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Cyganek 10-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cyganek 10-03-2021 14:45